REGULAMIN MISTRZOSTW IT

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w I Ogólnopolskich Mistrzostwach IT 2022,
 2. Organizator – spółka V8 Team Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział KRS, pod numerem 0000203250. Współorganizatorem Wydarzenia są Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
 3. Mistrzostwa IT/Mistrzostwa - niniejsze wydarzenie - I Ogólnopolskie Mistrzostwa IT 2022 wraz z wydarzeniami pochodnymi, które opisują odrębne regulaminy stanowiące integralną część niniejszego regulaminu
 4. Wydarzenie wewnętrzna część Mistrzostw IT będąca konkursem w danej kategorii tematycznej
 5. Portal - Strona internetowa prowadzona pod adresem mistrzostwait.com zawierająca część informacyjną jak i również część aplikacyjną do obsługi Mistrzostw zwaną również “Aplikacją" lub “Platformą Edukacyjną"
 6. Uczestnik - osoba spełniająca wszystkie warunki określone w Regulaminie, która przystąpiła do jednego z Wydarzeń po dokonaniu rejestracji i utworzeniu konta na Portalu,
 7. Czas Trwania Mistrzostw - okres od dnia 5 września 2022 roku (rozpoczęcie zapisów) do dnia 9 października 2022 roku (zakończenie Finałów)
 8. Czas Trwania Wydarzenia - czas trwania wydarzenia jest tożsamy z czasem trwania Mistrzostw
 9. Finał - drugi etap Wydarzeń, podczas którego spośród Uczestników zostaną wyłonione osoby, które otrzymają nagrody. Finał odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 roku w Poznaniu podczas wydarzenia Poznań Game Arena w formule stacjonarnej, na terenie MTP w Poznaniu. Dokładna formuła Finału ustalona zostanie do 30 września 2022 roku i zostanie ogłoszona po opublikowaniu wyników Półfinałów.
 10. Półfinał - etap polegający na wypełnieniu przez Uczestników Testu zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie
 11. Test - zestaw pytań, zadań sprawdzających wiedzę Uczestników, który Uczestnicy są zobowiązani rozwiązań w trakcie Półfinału.
 12. Sponsor/Sponsorzy - podmiot/podmioty, które współpracują z Organizatorem w ramach organizacji Mistrzostw i są fundatorami nagrody/nagród.
 13. Dywizja - kategoria konkursowa Mistrzostw IT.
 14. Kategoria wiekowa - przedział wiekowy w jakim znajduje się Uczestnik. Na Mistrzostwach IT wyróżniamy trzy kategorie wiekowe:
  1. Szkoły Podstawowe - dla uczniów klas 7-8
  2. Szkoły Ponadpodstawowe - dla uczniów szkół ponadpodstawowych - licea, technika, szkoły zawodowe etc.
  3. Szkoły Wyższe - aktualni studenci - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej

§2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji oraz warunki i zakres uczestnictwa w I Ogólnopolskich Mistrzostwach IT.
 2. Wydarzenia w ramach Mistrzostw IT polegają na sprawdzeniu umiejętności i wiedzy Uczestników, a ich celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych specjalistów IT w Polsce oraz promocja dobrych praktyk stosowanych w pracy ww. grupy.
 3. Wydarzenia są przeprowadzane na podstawie zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Mistrzostwa IT podzielone są na trzy etapy:
  1. Etap pierwszy - Eliminacje Mistrzostw IT , który trwa od 5 do 30 września 2022 - wewnętrzny wybór reprezentantów na Uczestników do Półfinałów Mistrzostw IT.
  2. Etap drugi - Półfinały Mistrzostw IT, które zostanie przeprowadzony w dniu 30 września 2022r. o godzinie 12:00, który odbędzie się za pomocą Portalu www.mistrzostwait.com
  3. Etap trzeci - Finały Mistrzostw IT, który trwa od 7 do 9 października 2022 r. - w formie stacjonarnej podczas Poznań Game Arena 2022. Dokłada formułą finałów zostanie podana na Portalu po ogłoszeniu wyników półfinałów.
 5. Informacje na temat Wydarzenia oraz treść Regulaminu, będą udostępnione na Portalu.
 6. Na pisemną prośbę osoby zainteresowanej udziałem w Wydarzeniu lub na prośbę Uczestnika, Organizator może przesłać tekst niniejszego Regulaminu pocztą, pod warunkiem przesłania na adres: V8 Team Sp. z o.o. ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz, zaadresowanej koperty zwrotnej z dopiskiem "Regulamin Mistrzostw IT" wraz ze znaczkiem pocztowym.
 7. Udział w Wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny – Uczestnik Mistrzostw IT nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z jakiegokolwiek tytułu.

§3 Uczestnictwo

 1. Uczestnikami Mistrzostw IT są osoby ze wskazanych kategorii wiekowych, uczący się lub studiujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w roku szkolnym/akademickim 2022/2023.
 2. Z uczestnictwa w Wydarzeniach Mistrzostw IT wyłączeni są:
  1. pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin,
  2. osoby (w tym podmioty trzecie) współpracujące z Organizatorem przy organizacji Mistrzostw IT.
 3. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Przez pracowników rozumie się także osoby, z którymi nawiązany został stosunek cywilnoprawny na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
 5. W przypadku Uczestników, którzy w momencie przystąpienia do Mistrzostw są niepełnoletni, udział w Mistrzostwach IT jest możliwy po wyrażeniu zgody na ich udział oraz przetwarzaniu danych osobowych, przez rodziców lub prawnych opiekunów. Brak uzyskania stosownej zgody może spowodować wykluczenie Uczestnika od udziału w wydarzeniu w trybie natychmiastowym bez otrzymania prawa do nagrody.
 6. Zgłoszenia, które nie spełniły warunków określonych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę.
 7. Uczestnik Mistrzostw IT bierze udział w Mistrzostwach IT osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 8. Organizator może dokonać weryfikacji prawa udziału Uczestnika w Mistrzostwach IT w trakcie ich trwania. Uczestnik przed wzięciem udziału w Półfinale lub Finale Mistrzostw IT może być poproszony o okazanie dokumentów poświadczających prawo udziału w Wydarzeniu, w tym okazanie np. legitymacji uczniowskiej lub świadectwa.
 9. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest dokonanie rejestracji uczestnika lub opiekuna - poprzez utworzenie konta w Portalu i zarejestrowanie się na jedno z Wydarzeń przeznaczonych dla danego Uczestnika.
 10. W Wydarzeniach może wziąć udział każdy zarejestrowany Uczestnik (w rozumieniu regulaminu Platformy Mistrzostw IT), zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie danego Wydarzenia Mistrzostw IT.
 11. Wydarzenia są ściśle powiązane ze wskazanymi kategoriami wiekowymi oraz utworzonymi Dywizjami zgodnie z Regulaminem Mistrzostw IT.
 12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w dowolnej liczbie wydarzeń w pierwszym i drugim etapie, natomiast w przypadku zakwalifikowania się do etapu trzeciego - finałów, może wziąć udział tylko w jednym Wydarzeniu.

§4 Warunki uczestnictwa

 1. Aby przystąpić do Mistrzostw Uczestnik musi:
  1. Zarejestrować się przez założenie konta na Portalu www.mistrzostwait.com
  2. Wypełnić:
   1. Dane uczestnika imię, nazwisko, datę urodzenia, województwo, kod pocztowy, miejscowość zamieszkania oraz numer telefonu
   2. Dane szkoły/uczelni: województwo, miejscowość, nazwa oraz profil, na który uczestnik uczęszcza
  3. Zapisać się do wydarzenia w wybranej Dywizji na Platformie edukacyjnej:
   1. Wejść do wybranej Dywizji, jako zespół lub uczestnik indywidualny zgodnie z wymaganiami regulaminowymi
   2. Kliknąć przycisk "Zapisz się"
   3. W przypadku wymogu regulaminowego stworzenia zespołu uczestnik indywidualny nie może brać udziału w wydarzeniu
 2. Niepełnoletni Uczestnicy zobowiązani są uzyskać uprzednią zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Mistrzostwach IT dostarczoną do opiekuna.
 3. Uczestnicy, którzy nie uzupełnią wymaganych danych osobowych oraz nie stworzą Drużyny (jeżeli taki będzie wymóg Organizatora), nie będą mogli wziąć udziału w Półfinale, ani dalej w Finale Mistrzostw IT.
 4. Półfinał Mistrzostw IT polega na wypełnieniu przez Uczestnika/Drużynę Testu dostępnego na Platformie edukacyjnej.
 5. Podczas Półfinału Uczestnik/Drużyna podejmuje się jest uruchomienia testu na Platformie edukacyjnej oraz rozwiązuje zadania opublikowane w dniu 30 września 2022 roku o godzinie 12:00.
 6. Uczestnik/Drużyna podczas Półfinału ma prawo do jednokrotnej próby rozwiązania Testu. Organizator przyjmuje odpowiedzi Uczestników/Drużyn wyłącznie w dniu ogłoszenia Testu, najpóźniej do godziny 13:30. Wyniki innych prób nie będą brane pod uwagę przez Organizatora.
 7. Podczas rozwiązywania Testu Uczestnikowi zabrania się prowadzenia działań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 8. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Wydarzenia, w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w §4 ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
 9. Wyniki Testu uzyskane przez Uczestników/Drużyny zostaną przekazane na adres mailowy podany w Formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowo, imiona i nazwiska najlepszych Uczestników/Drużyny zostaną opublikowane na Portalu.

§5 Rozstrzygnięcie wydarzeń

 1. Prawidłowy przebieg Wydarzeń nadzorować będą przedstawiciele Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcia Półfinału dokona komisja złożona z przedstawicieli Organizatora ("Komisja"). Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
 3. Liczbę finalistów oraz warunki określają regulaminy poszczególnych wydarzeń.
 4. Jeżeli kilku Uczestników uzyska taki sam wynik Testu, o zakwalifikowaniu się do Finału decydować będzie szybkość rozwiązania Testu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Finale Mistrzostw IT jest konieczność podpisania oświadczenia uczestnictwa przekazanego przez Organizatora. Oświadczenie należy podpisać na wzorze przesłanym przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Uczestnika/Drużynę.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust 5 powyżej lub wystąpienia jakichkolwiek okoliczności w zakresie braku możliwości udziału w Finale Mistrzostw IT, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika/Drużynę i zaprosić do udziału kolejnego Uczestnika/Drużynę z rozstrzygnięcia Półfinałów Mistrzostw IT. W przypadku wykluczenia członka drużyny zakwalifikowanej do finału następuje dyskwalifikacja drużyny. Ilość osób w drużynie jest definiowana przez regulamin dywizji.

§6 Finał

 1. Finał Mistrzostw IT odbędzie się w dniach 7-9 października 2022 roku podczas Poznań Game Arena w formule stacjonarnej. Dokładna data oraz formuła Finału Mistrzostw IT ustalona zostanie do 30 września 2022 roku i zostanie ogłoszona po opublikowaniu listy finalistów.
 2. Każdy Finalista otrzyma od Organizatora informację o dokładnym miejscu i czasie Finału Mistrzostw IT.
 3. Finał Mistrzostw IT polega na wykonaniu zadań przygotowanych przez Organizatora
 4. O zwycięstwie w Mistrzostwach decyduje suma zdobytych punktów w poszczególnych zadaniach przydzielonych do wskazanych Dywizji. W przypadku uzyskania identycznej sumy punktów przez Uczestników/Drużyny, decyduje sumaryczny czas wykonania wszystkich zadań a także osobista obecność podczas gali wręczenia nagród.

§7 Wydanie nagród

 1. Informacje na temat nagród wraz z informacjami o Sponsorze/Sponsorach nagrody/nagród zostaną opublikowane na Portalu.
 2. Wyniki Finału Mistrzostw IT podane zostaną na Stronie Internetowej www.mistrzostwait.com, poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska Uczestników/Zespołów.
 3. Nagroda Główna oraz nagrody I i II stopnia zostaną wręczone Uczestnikowi/Zespołowi za potwierdzeniem odbioru przez przedstawiciela Organizatora bezpośrednio po zakończeniu Finału Mistrzostw IT lub też wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika/Drużynę w Formularzu w terminie 10 dni roboczych od dnia ich przyznania.
 4. Nagrody zostaną przyznane wyłącznie Uczestnikom obecnym na gali wręczenia nagród podczas Finału Mistrzostw IT
 5. Uczestnicy/Zespoły nie ponoszą kosztów dostarczenia nagród
 6. Odpowiedzialność za przekazanie i wręczenie nagrody/nagród Uczestnikom a także za wszelkie kwestie związane z nagrodą/nagrodami, w tym ewentualne rozpatrywanie reklamacji ponosi Sponsor, który ufundował daną nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie związane z nagrodami.
 8. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na świadczenia pieniężne.

§8 Zasady opodatkowania

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021.1128 z późn. zm.).
 2. W przypadku, kiedy zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od Uczestników podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda składać się będzie wówczas z nagrody rzeczowej oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanej danemu Uczestnikowi Nagrody. Przed wydaniem Nagród, Sponsor potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

§9 Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Mistrzostw IT, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Mistrzostw IT oraz w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Mistrzostw IT na adres: V8 Team Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz lub na adres e-mail biuro@v8team.pl O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych danych, nieczytelne lub złożone po terminie określonym w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
 5. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji przekazywane będą osobie składającej reklamację, w formie pisemnej na podany przez nią adres.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Mistrzostwami będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 7. Kierowanie przez Uczestnika sprawy na drogę sądową jest dopuszczalne po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, o której mowa powyżej
 8. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 września 2022 roku