Zasady przetwarzania danych osobowych

Uczestników Mistrzostw IT

1. Informacje ogólne

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Mistrzostw IT ("Mistrzostwa").

2. Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka V8 Team sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: biuro@v8team.pl ("Administrator").

3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Mateusza Durajewskiego.

4. Kontakt z Administratorem

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby spółki V8 Team sp. z o.o., Bydgoszcz 85-220, Czarna Droga 1 lub na adres e-mail: iod@v8team.pl.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
  1. prawidłowej organizacji i wzięcia udziału w Mistrzostwach przez Uczestników (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. prowadzenia wobec Pana/Pani działań marketingu bezpośredniego – jeżeli wyraził Pan/Pani odrębną zgodę takie działania (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);
  4. 4) w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO);

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej organizacji Mistrzostw oraz wzięcia w niej udziału przez Uczestników.

6. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą ponadto przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane – w zależności od celów przetwarzania danych, przez następujące okresy:

  1. w przypadku wzięcia udziału w Mistrzostwach, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Mistrzostwach oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki;
8. Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody w trakcie trwania Mistrzostw może spowodować brak możliwości dalszego udziału w tym wydarzeniu.

9. Zgody marketingowe

Przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Oprócz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego – dla prawidłowej realizacji tego celu - osoba, której dane dotyczą powinna udzielić również zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tzn. informacji o usługach Administratora za pośrednictwem korespondencji e-mail lub wskazanego numeru telefonu oraz zgody na komunikowanie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, osoba, która takiej zgody udzieliła ma prawo ją w każdym momencie cofnąć, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody bez jednoczesnego określenia, czy dotyczy to zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, otrzymywania informacji handlowych lub wykorzystania przez Administratora urządzeń końcowych zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, poczytywane będzie, że osoba której dane dotyczą żąda cofnięcia ww. wszystkich trzech zgód. Zgodnie z powyższym, Administrator zaprzestanie podejmować wobec takiej osoby jakiekolwiek działania marketingu bezpośredniego oraz usunie lub zanonimizuje jej dane osobowe.

10. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

12. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Skutki niepodania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji i udziału w Mistrzostwach oraz otrzymania nagrody.