POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.mistrzostwait.com

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do strony internetowej www.mistrzostwait.com („Strona Internetowa”) oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do organizatora Ogólnopolskich Mistrzostw IT dostępnych na stronie internetowej – spółki V8 Team sp. z o.o.

Z uwagi na realizację przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników Strony internetowej.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka V8 Team sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Czarna Droga 1, 85-220 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email: biuro@v8team.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Mateusza Durajewskiego. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres siedziby spółki V8 Team sp. z o.o., Bydgoszcz 85-220, Czarna Droga 1 lub na adres e-mail: iod@v8team.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

  1. komunikacji z użytkownikami strony internetowej, którzy komunikują się z Administratorem w udostępniony na tej stronie internetowej sposób, w tym za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, nałożonego na niego przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO);
  3. w celu wykonania analityki, czyli tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów na potrzeby wewnętrzne, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przepis art. 6 ust 1 lit f) RODO).
Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne i udostępniającym narzędzia informacyjne, podmiotom świadczącym usługi serwisowe, podmiotom obsługującym i utrzymującym sieć informatyczną, agencjom marketingowym i reklamowym, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi audytowe, konsultacyjne i doradcze, a także innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe, będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, które nakładają na Administratora określone prawem obowiązki.

Cofnięcie zgody

Udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Uprawnienia w zakresie przewarzania danych osobowych

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również, gdy kwestionuje Pan/Pani ich prawidłowość. W określonych prawem przypadkach, przysługuje Panu/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na lub prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ma Pan/ Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie przepisu art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać Pana/Pani danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.